Kunstzinnige Therapie is heel individueel op de cliënt gericht, omdat niet iedereen gelijk is. Ook de verandering of het herstel zal voor iedere persoon verschillend zijn. Er wordt één op één gewerkt. In een sessie ligt de nadruk op het kunstzinnig werken, niet op praten. Hierbij is het proces belangrijk, niet het resultaat. In de meeste gevallen wordt er van een cyclus van 6 of 12 sessies van ongeveer 1 1/4 uur uitgegaan. Eerst vind er een gratis oriënterend kennismakingsgesprek plaats. Verloopt dit voor beide partijen bevredigend dan kan dit gesprek overgaan in een intakegesprek. Bij dit intakegesprek staat de hulpvraag centraal en geeft u een stukje achtergrondinformatie, zoals de thuissituatie en opvallende momenten in de eigen ontwikkeling. De eerste twee(drie) diagnostische sessies laat ik vrij werken (tekenen, schilderen of boetseren). Dit kan zijn naar aanleiding van een opdracht. De manier van werken en het werkstuk zelf geven mij nog aanvullende informatie. Op basis van de hulpvraag, het intakegesprek, de eigen observaties en het vrije werk stel ik een therapieplan op. Dit therapieplan zal ik kort met u bespreken, voorafgaand aan de volgende serie sessies, dat zijn er meestal 9. In deze sessies werk ik individueel met U aan specifieke kunstzinnige opdrachten. Na 3 of 4 sessie van deze reeks volgt er een korte evaluatie. We bespreken dan het verloop van de therapie en het resultaat. Zo nodig wordt het therapieplan bijgesteld. Na de resterende reeks sessies rond ik af en volgt een evaluatiegesprek. We besprekende therapeutische sessies, het therapieplan, de hulpvraag en het bereikte resultaat. Tot slot maak ik een verslag waarin het hele therapeutische proces wordt samengevat. U en de verwijzend arts of psycholoog ontvangen een exemplaar van dit verslag. Indien dit nodig is kan de therapie worden gecontinueerd, dit wordt in het eindgesprek besproken.