• Werkwijze bij kinderen (een op een).
  • Kinderen

Kunstzinnige Therapie is op het individuele kind gerichts,omdat niet ieder kind gelijk is. Ook het verloop van de verandering of het herstel zal voor ieder kind verschillend zijn. Er wordt ้้n op ้้n gewerkt in een veilige setting. In een sessie ligt de nadruk op het kunstzinnig werken, niet op praten. Hierbij is het proces belangrijk, niet het resultaat. In de meeste gevallen wordt er van een cyclus van 6 of 12 sessies van ongeveer 1 1/4 uur uitgegaan. Eerst vindt er een gratis ori๋nterend kennismakingsgesprek plaats. Verloopt dit voor beide partijen bevredigend dan kan dit gesprek overgaan in een intake gesprek. Bij dit intakegesprek staat de hulpvraag centraal en geeft u een stukje achtergrondinformatie, zoals de thuissituatie, karaktereigenschappen en opvallende momenten in de ontwikkeling van uw kind. De eerste twee(drie) sessies laat ik uw kind vrij werken (tekenen, schilderen of boetseren). Aan de manier van werken en het werkstuk zelf kan ik veel zien over uw kind. Op basis van de hulpvraag, het intakegesprek, de eigen observaties en het vrije werk stelik een therapieplan op. Dit therapieplan zal ik kort met u bespreken, voorafgaand aan de volgende serie sessies, dat zijn er meestal 9. In deze sessies werk ik met uw kind aan specifieke kunstzinnige opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Na 3 of 4 sessie van deze reeks volgt er een korte evaluatie, we bespreken dan het verloop van de therapie en het bereikte resultaat. Zo nodig wordt het therapieplan bijgesteld. Bij afronding van de therapie volgt een evaluatiegesprek waarin ik u een beeld geef van het verloop van de therapeutische sessies. We bespreken het therapieplan, de hulpvraag en het bereikte resultaat. Tot slot maak ik een verslag waarin het hele therapeutische proces wordt samengevat. U evenals de verwijzend arts of psycholoog ontvangen een exemplaar van dit verslag. Alleen met U toestemming wordt b.v. de leerkracht hierin gekend. Indien dit nodig is kan de therapie worden gecontinueerd of een rust pauze worden ingelast, dit wordt in het eindgesprek besproken.